หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 
แนวทาง การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
 

 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
แนวทางการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ อย่างทั่วถึง
 
แนวทางส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางสร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
 

 
แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
 
แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร