หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 
แนวทาง การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
 

 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
แนวทางการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ อย่างทั่วถึง
 
แนวทางส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางสร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา
 

 
แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ
 
แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร