หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


นางสรัญจิต นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก


นางกมลพร ชาญถิ่นดง
รองปลัด อบต.มาบแก
 
สำนักงานปลัด
 


นางศศิลักษณ์ เมธี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสสิธร ประสิทธิ์เมตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันดี แจ้งจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกชยพล บุตรแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสุพรรณีย์ ศรีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิเศษ ศรีสำเภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิตยา ศรีสุขสาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ