หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


นางสรัญจิต นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
โทร : 056-009659 ต่อ 901


นางกมลพร ชาญถิ่นดง
รองปลัด อบต.มาบแก
โทร : 056-009659 ต่อ 901
 
สำนักงานปลัด
 


นางศศิลักษณ์ เมธี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-009659 ต่อ 902


นางสาวสสิธร ประสิทธิ์เมตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056-009659 ต่อ 902


นางสาววันดี แจ้งจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 056-009659 ต่อ 902


จ่าเอกชยพล บุตรแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 056-009659 ต่อ 905


นางสาวสุพรรณีย์ ศรีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 056-009659 ต่อ 902


นายวิเศษ ศรีสำเภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 056-009659 ต่อ 902


นางสาวนิตยา ศรีสุขสาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 056-009659 ต่อ 901