หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


นางสรัญจิต นิ่มสิทธิกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก


- ว่าง -
รองปลัด อบต.มาบแก
 
สำนักงานปลัด
 


นางศศิลักษณ์ เมธี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสสิธร ประสิทธิ์เมตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันดี แจ้งจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายเลิศเดช ชัยรัตนากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสุพรรณีย์ ศรีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิเศษ ศรีสำเภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิตยา ศรีสุขสาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ