หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
สภาพสังคม
  ประชาชนในตำบลมาบแกอาศัยอยู่รวมกันอย่าง เรียบง่าย แบบสังคมเกษตรกรรม โดยประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในตำบล ตำบลมาบแกมีประเพณีที่สำคัญได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และประเพณีตักบาตรเทโว  
 
สถาบันและองค์กรศาสนา
 
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดมาบแก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดท่าสนุ่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดวังแจง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดหน้าเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักสงฆ์หนองโพรงเข้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านมาบแก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านเตยสนุ่นสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนประถมศึกษามีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนไตรราษฎร์อุปภัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนประถมศึกษามีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมาบแก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์
 
 
การสาธารณสุข
 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  - สถานีอนามัยบ้านมาบแก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

อัตราการมีส้วมราดน้ำ 100 %