หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
สภาพสังคม
  ประชาชนในตำบลมาบแกอาศัยอยู่รวมกันอย่าง เรียบง่าย แบบสังคมเกษตรกรรม โดยประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในตำบล ตำบลมาบแกมีประเพณีที่สำคัญได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และประเพณีตักบาตรเทโว  
 
สถาบันและองค์กรศาสนา
 
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดมาบแก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดท่าสนุ่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดวังแจง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดหน้าเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักสงฆ์หนองโพรงเข้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านมาบแก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านเตยสนุ่นสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนประถมศึกษามีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนไตรราษฎร์อุปภัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก เป็นโรงเรียนประถมศึกษามีระดับ การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมาบแก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์
 
 
การสาธารณสุข
 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  - สถานีอนามัยบ้านมาบแก หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

อัตราการมีส้วมราดน้ำ 100 %