หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
การคมนาคม
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก มีการคมนาคมทางบกทางเดียวเท่านั้น โดยการคมนาคมติดต่อกับตำบลและอำเภอลาดยาว จะมีเส้นทางคมนาคมเป็นถนน ลาดยาง

สายลาดยาว – สว่างอารมณ์ เป็นสายหลักส่วนถนนสายหลักเข้าไปยังตำบลมาบแก

ลาดยางสายวังเมือง – โรงสีใหม่ ผ่านกลางตำบลมาบแกไปยังตำบลห้วยน้ำหอม
  นอกจากนี้ การเดินทางไปยังอำเภอลาดยาวอีกเส้นทางหนึ่ง เป็นเส้นทาง ถนนลาดยางจาก อำเภอชุมตาบง ผ่านตำบลมาบแก ไปยังอำเภอลาดยาวได้ สำหรับการคมนาคมภายในตำบลในระหว่างหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น ถนนลูกรังและถนนดิน มีถนนภายในชุมชนที่หนาแน่นบางแห่งได้รับการ ปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีต
 
 
 
การประปา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก มีประปาหมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้านหมู่ 3 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 3 – 4 และ 5

ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ขนาดกลาง ให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2
 
แหล่งน้ำในตำบล
 
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก มี
แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 2 แห่ง คือ

สระน้ำสาธารณะ 1 แห่ง หมู่ที่ 3

คลองโพ (ไหลผ่านพื้นที่ตำบลมาบแก)
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
 
 
การไฟฟ้า
 
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกส่วนใหญ่ มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100
 
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกไม่มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจมีแต่ แหล่งที่เป็นร้านค้าขายของชำเล็ก ๆ ในหมู่บ้านต่าง ๆ 7 หมู่บ้าน รวม 28 แห่ง
 
 
การโทรคมนาคม
 

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง