หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  
 

คู่มือการปฏิบัติงานกองคลังจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ฏิบัติงานในการเงิน การบญัชีงานจดัเก็บรายไดแ้ละพฒั นารายได้ งานพสั ดุและทรัพยส์ิน เพื่อสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานที่รับผดิชอบอย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในหน้าที่ความรับผิดชอบและบรรลุเป้าหมาย เนื้อหาสาระความสำคัญ ในการปฏิบัติงานได้ดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดต่างๆ ของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้สามารถนา ไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองคลังที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 11.32 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 32 ท่าน