หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน 1ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแ [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง แนวทางปฏิบัติการควบคุมและการขอยืมพัสดุของราชการ [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)     2   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
วัดมาบแก
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553