หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
พบร.การจัดซื้อการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
วัดมาบแก
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553