หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายกิจจา สีมาขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 


 
การติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลมาบแก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ
...........................................................................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก สำรวจพบว่ามีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทาง ถนน       คูคลอง และสถานที่สาธารณะ จนมีปริมาณขยะสะสมจำนวนมาก เกิดความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อหรือสัตว์มีพิษ เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสร้างความความเดือดร้อนให้กับประชาชน    ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในตำบลมาบแก

เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หมวด 5   เหตุรำคาญ  และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 หมวด 3 การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำการดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ทิ้งสิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ (2) ปล่อยปละละเลยให้มี     สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากสาธารณะ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตร 54
2. ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ ตามมาตรา 33 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 57
หากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว มีหลักฐานชัดเจน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกทราบ ทางช่องทางดังต่อไปนี้
-  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5600-9659
-  ทางเว็บไซต์ อบต.มาบแก www.mabkae.go.th
-  ทาง Fecebook อบต.มาบแก อ.ลาดยาว
-  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
อนึ่ง เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางลดปริมาณขยะให้สัมฤทธิ์ผล องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนตำบลมาบแกร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65


              (นายกิจจา    สีมาขจร)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2565 เวลา 16.33 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 549 ท่าน