หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 

 
การอบรมโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน คิดก่อนใช้ ลดขยะด้วยหลัก 7R ประจำปี 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน (&ldquo;คิดก่อนใช้ ลดขยะด้วยหลัก 7R&rdquo;) ประจำปี 2564 เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลมาบแก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ให้ทุกภาคส่วนต้องถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยก่อนการกำจัดขั้นสุดท้าย อีกแนวทางที่สามารถดำเนินการได้คือ หลักการของ (&ldquo;คิดก่อนใช้ ลดขยะด้วยหลัก 7R&rdquo;) มุ่งป้องกันและลดการเกิดขยะ มูลฝอยด้วยตามหลักการ 7Rs ได้แก่ Refuse (ปฏิเสธการใช้) Refill (การใช้สินค้าที่เติมได้) Return  (การหมุนเวียนมาใช้ใหม่) Repair (การซ่อมแซม) Reuse  (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) Reduce (การลดการใช้) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคของประชาชนให้หลีกเลี่ยงการผลิตขยะด้วยวิธีการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และการกำจัดขยะติดเชื้อในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้ถูกต้อง
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ และทราบถึงปัญหาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดจากขยะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะในชุมชนโดยการคิดก่อนใช้ ลดขยะด้วย หลัก 7R
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนในการลดการใช้ขยะและการการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันรณรงค์ให้พื้นที่ตำบลมาบแกให้เป็นชุมชนปลอดขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น            
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานและสมาชิกสภา อบต.มาบแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนผู้กลุ่มเป้าหมาย  20 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 12.40 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X