หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา (ชนิดแบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าตะโก วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นายสมพล โพธิ์อ่อง รอ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/4743 เรื่อง แต่งตั้งทีมประเมินตรวจตลาดในพื้นที่อำเภอไพศาลี [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.กลุ่มบ้านนายชาญช [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4742 เรื่อง กิจกรรมที่ ดำเนินการที่ 3 ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลี [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว สกู๊ปประชาสัมพันธ์ รู้ทัน ป้องกันฝุ่น จาก สสส. [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางสวรรค์ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งช [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางสวรรค์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร 5 ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแดน โครงการผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแดน กิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการนอกเวลารา [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.3/ว 28020 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์ฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103  การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ กค 0414.2/ว 1204 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5 /ว 28197 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประม  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 28250 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งค  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยื  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลั  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27905 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
 
 
 
แจ้ง อบต. ซ่อมไฟฟ้าดับ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 207  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องตำแหน่งว่างครับ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 192  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 292  ตอบ 0  
E-service
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-009-659
 
 
 
กลุ่มผลิต แหนมหมู
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปภัมภ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแก
ที่ทำการ อบต.มาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553