หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน (การรณรงค์ ลด [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางจำรูญ รอดยี่หก ถึงลา [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปร [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว 24 กันยายน วันมหิดล [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง โครงการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพด้านสมุนไพรไทย [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิว [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง พิธีบวงสรวงโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว เริ่มแล้ว มาตรการ“ชิมช้อปใช้”ชวนมาเที่ยวทั่วไทย ร่วมกันชิม ช้อป ใช้ เพื่อสร้างคว [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปร [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บม 82-9400 นครสวรรค์ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนครส [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศจัดซื้อดินลูกรังพร้อมขนส่งปรับเกลี่ยบริเวณถนนภายในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ และข้อ [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/17376  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว3763  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3820  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3813  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3822 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว20657 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวัน [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 20656 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวัน [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 20614 ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อส [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 20658 ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 20660 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20594 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20687 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตร [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20689 สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว20688 ซ้กซ้อมแนวทางการทบทวมแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสั [ 23 ก.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/20470 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท [ 20 ก.ย. 2562 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 650  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 822  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 689  ตอบ 1  
 
ทม.ชุมแสง หวยแม่นๆ (23 ก.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านมะเกลือ ขอหนังสือรับรอง (20 ก.ย. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ น้ำประปา หมู่9 บ้านเขาแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ ส่งกลิ่นเหม็นไม่สามารถอาบน้ำได้มา เป็น (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง เอกสารราชการ คำสั่ง จัดซื่อจัดจ้าง ประกาศ ไม่มีให้ตรวจสอบเลย (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 477  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง งบประมาณ (11 ก.ย. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 4
อบต.สระแก้ว ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 9582  ตอบ 24
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1018  ตอบ 4
อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ค่ะ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 2102  ตอบ 1
อบต.ตาสัง อยากให้อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ของชาวไทยทรงดำ(ลาวซ่ง) (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 14866  ตอบ 51
อบต.ด่านช้าง ใครต้องการข้อมูลผลิตข้าว 15 ไร่ได้ 20 เกวียน (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 11135  ตอบ 6
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553