หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.3/ว6159,นว 0023.3/ว6160 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สาธารณสุขรวมใจท้องถิ่นต้านภัยมูลฝอยติดเชื้อ"  [ 1 มี.ค. 2556 ]   
นว 0023.3/ว6157,นว 0023.3/ว6158 การพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลา  [ 1 มี.ค. 2556 ]   
นว 0023.3/ว5155,นว 0023.3/ว5156 ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Traning พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  [ 19 ก.พ. 2556 ]   
ีนว 0023.3/ว5646 การประชุมชี้แจ้งการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556  [ 26 ก.พ. 2556 ]   
นว 0023.3/ว397,นว 0023.3/ว396 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิำภาพธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประ  [ 22 มี.ค. 2556 ]   
นว 0023.3/ว5528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ(เพิ่มเติม)  [ 26 ก.พ. 2556 ]   
นว 0023.3/ว5528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ  [ 22 ก.พ. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     1335      1336      1337     (1338)     1339      1340      1341     ....หน้าสุดท้าย >> 1500