หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
   
 
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.5/ว 995 การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางผานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครอ  [ 31 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว 981 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด)  [ 31 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.3/ว 991 ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบที่ 3  [ 31 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.5/18520 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารการจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (เตือนครั้งที่ 1)  [ 24 ส.ค. 2552 ]   
 
นว 0037.5/18520 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารการจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (เตือนครั้งที่ 1) สิ่งที่ส  [ 24 ส.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1335      1336      1337     (1338)     1339      1340      1341     ....หน้าสุดท้าย >> 1354