หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
"พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมดีให้ชุมชน
น้อมนำประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.มาบแก
ถิ่นเกษตรกรรม งามล้ำผ้าทอ
หลวงพ่อจอมศรีคู่เมือง ลือเลื่องแผ่นดินทอง
คำขวัญตำบลมาบแก
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกของผู้บริหาร
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - เร่งรัดพัฒนาการศึกษา
อบต.มาบแก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
ที่ตั้ง และ อาณาเขต
  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ห่างจากอำเภอ ลาดยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ 20,625 ไร่  
 
ลักษณะภูมิประเทศ
  เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงเล็กน้อย โดยเฉพาะทาง ทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงลักษณะของ สภาพพื้นดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินเหนียว ส่วนที่เป็นภูเขา และบริเวณใกล้ เคียงส่วนใหญ่ เป็นดินลูกรังไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  
 
จำนวนประชากร
 
ประชากรทั้งสิ้น 2,520 คน ประกอบด้วย
 
ชาย 1,245 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
 
หญิง 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59
จำนวนครัวเรือน 599 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76.36 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาชีพประชากร
 
อาชีพหลัก
  ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา และทำไร่เป็นหลักโดยจะมีการเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย เช่น การเลี้ยงโค สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น สำหรับการเพาะปลูกนั้น สามารถทำ การเพาะปลูกพืชผล ทางการเกษตรได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เนื่อง จากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ยังไม่มีแหล่งน้ำธรรม ชาติ ขนาดใหญ่ไหลผ่านหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น ในฤดูหลังการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจึงทำให้ เกษตรกรว่างงาน และส่วน หนึ่งเดินทางไปหางานทำในต่างถิ่น เป็นต้น
ร้อยละ 10 อาชีพรับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริมได้แก่
 

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านมาบแก หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแก

กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 
 
 
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลมาบแก
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน) จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านมาบแก 198 198 396 100  
2   บ้านท่าสนุ่น 228 235 463 90
  3   บ้านมาบแก 190 192 382 97  
4   บ้านมาบแก 162 166 328 72
  5   บ้านโพรงเข้ 103 84 187 49  
6   บ้านวังแจง 175 206 381 95
  7   บ้านหน้าเขา 189 194 383 96  
    รวม 1,245 1,275 2,520 599